5′7″ (feet & inches)

Marley Shelton Bra Size Body Measurements

Marley Shelton’s Bra Size and Body Measurements

Sushmita Sen’s Bra Size and Body Measurements

Emmanuelle Vaugier’s Bra Size and Body Measurements

Kate Capshaw’s Bra Size and Body Measurements

Jenna McDougall’s Bra Size and Body Measurements

Ana Villafane’s Bra Size and Body Measurements

Willa Ford’s Bra Size and Body Measurements

Carol Kirkwood’s Bra Size and Body Measurements

Alexandra Tydings’ Bra Size and Body Measurements

Nina Derwael’s Bra Size and Body Measurements

1 2 3 11