6'3" (feet & inches)

Katy Tur Bra Size

Katy Tur Bra Size and Measurements

Kim Glass Bra Size and Measurements